NEM Meetnet Geel schorpioenmos

Sinds 1999 voert de BLWG binnen het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM) een meetprogramma uit voor het bepalen van de trend van Geel schorpioenmos (Hamatocaulis vernicosus).

Meetdoel
Doel van dit meetnet is het vaststellen van de landelijke populatietrend van deze Habitatrichtlijnsoort.

In dit meetnet worden elke drie jaar alle groeiplaatsen van Geel schorpioenmos bezocht. Bij elke groeiplaats wordt de aanwezigheid van de soort in vakken van 10x10 meter bepaald.

De statistische borging van de trends wordt uitgevoerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Resultaten
De resultaten worden gepubliceerd in artikelen, rapporten en de zesjaarlijkse rapportage over de Staat van Instandhouding van de Habitatrichtlijnsoorten. Ook vindt er geregeld terugkoppeling plaats met terreinbeheerders als zich onverwachte veranderingen voordoen.