Over de BLWG

De Bryologische en Lichenologische Werkgroep (BLWG) is in 1946 opgericht als werkgroep van de KNNV, de vereniging voor veldbiologie. De BLWG vormt het bindend element voor alle mensen in Nederland met interesse voor mossen en korstmossen, van beginnende amateurs tot vakmensen. De vereniging stelt zich ten doel om de kennis van de Nederlandse mossen en korstmossen te vergroten. Ook zet de werkgroep zich in om de belangstelling voor mossen en korstmossen in natuurbeheer en natuurbescherming te vergroten. De vereniging telt momenteel ruim 420 leden.

Activiteiten voor leden

 • De werkgroep organiseert jaarlijks twintig excursies. Veel daarvan zijn speciaal bedoeld voor beginners.
 • Begin februari is er een werkdag 'achter de microscoop'. Onder deskundige begeleiding kunnen mossen of korstmossen bekeken en op naam gebracht worden.
 • Begin maart is er een lezingendag over mossen- en korstmossenonderzoek.
 • Tweemaal per jaar is er een excursieweekend, eind april en half september. Er wordt dan gekampeerd.
 • Om de twee jaar is er een tiendaags zomerkamp in het buitenland voor leden en hun gezin.
 • Op veel plaatsen in het land zijn regionale mossenwerkgroepen actief die zelf wekelijks of maandelijks activiteiten organiseren, zoals excursies, inventarisatieprojecten en determineeravonden onder deskundige begeleiding.

Activiteiten voor natuurverenigingen

 • Op verzoek verzorgen leden van de werkgroep lezingen en excursies voor lokale natuurverenigingen.

Activiteiten voor overheid, bedrijven en onderzoeksinstellingen

 • De BLWG voert onderzoek uit en geeft advies. Kijk voor een overzicht bij Onderzoek en advies.

Publicaties

 • Onze leden houden we met een nieuwsbrief op de hoogte van alle activiteiten. Daarnaast verschijnt driemaal per jaar het mossentijdschrift Buxbaumiella.
 • Samen met de Scandinavische mossenwerkgroep geeft de werkgroep het internationale mossentijdschrift Lindbergia uit. Lindbergia verschijnt driemaal per jaar en is grotendeels gevuld met Engelstalige wetenschappelijke artikelen over mossen.

VOFF

De BLWG participeert samen met negen andere Particuliere Gegevensbeherende Organisaties (PGO's) in de Stichting Veldonderzoek Flora en Fauna (VOFF). De VOFF is een brancheorganisatie die aanvullende en overkoepelende werkzaamheden uitvoert die te maken hebben met externe vertegenwoordiging en acquisitie ten behoeve van gezamenlijke projecten. De komende jaren zal de VOFF:

 • Gegevens van PGO's bijeen brengen in de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF);
 • Samen met andere partijen zorgdragen voor het samenvoegen, gedeeltelijk automatiseren en doorontwikkelen van de kwaliteitsborging van alle waarnemingen die worden opgenomen in de Nationale Databank Flora en Fauna;
 • Continuiteit garanderen door verdere ontwikkeling van het invoerportal www.telmee.nl 
 • De toepassing van de gegevens ten behoeve van het natuurbeleid, -beheer en wetenschappelijk onderzoek stimuleren.