De waarde van bomen voor mossen en korstmossen

Oude boom op boswal - foto: Laurens Sparrius

Topsoort: Beukenknikker (Pyrenula nitida)

Monumentale bomen in parken, bomenlanen, oude bosbomen. Overal in Nederland zijn ze wel te vinden. Veel bedreigde (korst)mossen zijn gebonden aan zulke oude bomen. Daar zijn verschillende oorzaken voor. Zo komen veel soorten bijvoorbeeld als relict voor, omdat luchtverontreiniging en klimaatverandering nieuwe vestigingen op andere bomen onmogelijk maakt. Ook heeft de schors van met name oude eiken diepe spleten waarin speciaal daarop aangepaste soorten leven. Het is daarom belangrijk om oude bomen zo lang mogelijk te behouden.

Wat kan de BLWG voor u doen?
Specialisten van de BLWG kunnen aan de hand van de Nationale Databank Flora en Fauna een inschatting maken of op een bepaalde plek of boom bijzondere soorten voorkomen. Zo nodig kan een veldinventarisatie worden uitgevoerd.