NEM Meetnet Korstmossen

Sinds 1999 voert de BLWG voor het Ministerie van EL&I, directie Natuur en Biodiversiteit, een Landelijk Meetnet Korstmossen (NEM) uit. Hierbij worden door waarnemers van de BLWG korstmossen van de Rode Lijst gemonitord als onderdeel van het Netwerk Ecologische Monitoring.

Meetdoel
Doel van dit meetnet is het vaststellen van de landelijke de Rode Lijststatus van typische soorten van duinen, heiden en zandverstuivingen. Typische soorten zijn soorten die iets zeggen iets over de kwaliteit van de Natura2000-habitattypen.

Korstmossen zoeken in de Lange Duinen bij Soest (2012)

Methode
In de periode 2011-2016 worden 300 willekeurig gekozen kilometerhokken bezocht waarin in de afgelopen 25 jaar een selectie van grondbewonende soorten is gevonden. In elk kilometerhok worden 1 of 2 meetpunten gekozen, zodanig dat in 2016 500 meetpunten bezocht zijn. Waarnemers kunnen een meetpunt reserveren via verspreidingsatlas.nl

Elk meetpunt wordt door twee personen onafhankelijk geteld. Hierdoor kan de trefkans van een soort beter worden bepaald, omdat zeldzame soorten binnen een plot vaak maar door één van beide tellers wordt gevonden. Binnen een meetpunt worden alle soorten genoteerd en voorzien van een abundantie. Ook worden omgevingskenmerken genoteerd.

Elk jaar organiseert de BLWG enkele excursies waarbij deelnemers hun kennis over de methode en soortenkennis kunnen bijspijkeren.

De statistische bewerking van de meetgegevens wordt uitgevoerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek, afdeling natuurstatistieken.

Resultaten
De resultaten worden gepubliceerd in jaarlijkse BLWG-rapporten.

Oud meetnet steenbewonende korstmossen
In de periode 1999-2010 zijn ruim 150 meetpunten gemonitord waarmee de zeldzaamste grond- en steenbewonende korstmossen van Nederland werden gemonitord. Ongeveer de helft van de meetpunten is overgedragen naar het hierboven beschreven meetnet. Monitoring van steenbewonende soorten wordt niet meer voortgezet. De resultaten van het oude meetnet zijn gebruikt voor de actualisatie van de Rode Lijst korstmossen 2011. De BLWG heeft wel de ambitie om dit deel van het meetnet in de toekomst voort te zetten, omdat de gegevens nodig zijn voor een betrouwbare actualisatie van de Rode Lijst die rond 2020 moet plaatsvinden.