Statuten

Laatste wijziging: 15 februari 2014

NAAM, ZETEL EN DUUR
Artikel 1
a. De vereniging is genaamd: Bryologische en Lichenologische Werkgroep van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging, afgekort BLWG, verder aan te duiden als “de werkgroep”.
b. Zij is gevestigd te Amsterdam.
c. Zij is opgericht op twaalf januari negentienhonderdvierenzeventig.
d. Zij is aangegaan voor onbepaalde tijd.
e. Het verenigingsjaar is, evenals het boekjaar, gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 2
De werkgroep is een werkgroep van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging, verder aan te duiden als “KNNV”, in de zin van artikel 7 van de statuten van de KNNV.

DOEL
Artikel 3
De werkgroep stelt zich ten doel:
a. het bevorderen van de studie van de bryologie en lichenologie in Nederland;
b. het steunen van activiteiten, die gericht zijn op het beschermen van natuur- en landschapsgebieden, of elementen daarvan, die bryologisch en/of lichenologisch van belang zijn;
c. het samenwerken met andere personen en organisaties, die gelijke en aanverwante doelen nastreven, ook buiten Nederland;
d. al hetgeen met het bovenstaande in de ruimste zin verband houdt.

MIDDELEN
Artikel 4
De werkgroep streeft haar doel na door:
a. het organiseren van bijeenkomsten en excursies;
b. het uitgeven van tijdschriften en andere publicaties;
c. het verrichten of doen verrichten van onderzoek;
d. het samenwerken met gelijk gerichte organisaties; en in het algemeen door alle wettige middelen die aan het doel van de werkgroep dienstbaar kunnen zijn.

LEDEN EN BEGUNSTIGERS
Artikel 5
a. De werkgroep bestaat uit ereleden, gewone leden en begunstigers. De eerstgenoemde twee categorieën worden hierna gezamenlijk aangeduid als “de leden”.
b. Ereleden zijn natuurlijke personen, die zich jegens de werkgroep, of het doel dat zij nastreeft, bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en als zodanig zijn benoemd door de algemene ledenvergadering op voordracht van het bestuur.
c. Gewone leden zijn natuurlijke personen, die lid zijn van de KNNV, die zich als lid bij de werkgroep hebben aangemeld en door het bestuur zijn toegelaten.
d. Begunstigers zijn natuurlijke personen of rechtspersonen of groeperingen van natuurlijke personen, die zonder zich als lid te hebben aangemeld de werkgroep steunen met een geldelijke bijdrage en door het bestuur als begunstiger zijn toegelaten.
e. Het bestuur wordt geacht een natuurlijk persoon of rechtspersoon of groepering van natuurlijke personen te hebben toegelaten als lid of begunstiger, tenzij het bestuur binnen één maand na aanmelding onder opgaaf van redenen schriftelijk heeft medegedeeld deze natuurlijke persoon of rechtspersoon of groepering van natuurlijke personen niet toe te laten. Van een afwijzing staat beroep open op de eerstvolgende algemene ledenvergadering op de wijze als in het huishoudelijk reglement bepaald.

LIDMAATSCHAP EN BEGUNSTIGERSCHAP
Artikel 6
Leden en begunstigers betalen een bijdrage als bij huishoudelijk reglement zal worden bepaald.

Artikel 7
Het lidmaatschap of begunstigerschap eindigt:
a. door overlijden dan wel bij een rechtspersoon of groepering van natuurlijke personen door ontbinding;
b. door schriftelijke opzegging door het lid dan wel de begunstiger bij het secretariaat van de werkgroep, ten minste twee maanden voor het begin van het kalenderjaar waarop de opzegging betrekking heeft. Bij gebreke daarvan duurt het lidmaatschap voort tot het einde van het daarop volgende kalenderjaar;
c. door opzegging namens de werkgroep, wanneer een lid of begunstiger heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten door de werkgroep aan het lidmaatschap of begunstigerschap gesteld, alsook, wanneer redelijkerwijs van de werkgroep niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren;
d. door ontzetting; deze kan alleen worden uitgesproken, wanneer het lid handelt in strijd met de statuten, het huishoudelijk reglement of een besluit van de werkgroep, dan wel de werkgroep benadeelt; ontzetting geschiedt door het bestuur. De betrokkenen worden uiterlijk binnen veertien dagen schriftelijk van het besluit in kennis gesteld, met opgave van redenen. Hem staat binnen twee maanden na ontvangst van de kennisgeving van het besluit schriftelijk beroep open op de eerstvolgende algemene ledenvergadering.

Artikel 8 Leden en begunstigers hebben het recht de activiteiten van de werkgroep bij te wonen.

Artikel 9
Elk lid heeft één stem op de algemene ledenvergadering. Een lid kan zijn stem door een ander daartoe schriftelijk of elektronisch gemachtigd lid doen uitbrengen, met dien verstande, dat één lid voor ten hoogste vijf andere leden de stem kan uitbrengen.

ALGEMENE LEDENVERGADERING
Artikel 10
a. Aan de algemene ledenvergadering komen alle bevoegdheden toe die in de statuten niet aan andere organen van de werkgroep zijn opgedragen.
b. Besluiten worden slechts genomen door de algemene ledenvergadering indien ten minste een twintigste van het aantal leden de stem kan uitbrengen.

Artikel 11
a. Het bestuur roept de algemene ledenvergadering bijeen zo dikwijls het dit wenselijk acht, doch ten minste eenmaal per jaar.
b. Wanneer een aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een twintigste gedeelte (vijf procent) van de stemmen daartoe de wens te kennen geeft, schrijft het bestuur binnen vier weken een algemene ledenvergadering uit.
c. De oproeping voor een algemene ledenvergadering geschiedt schriftelijk of elektronisch met inachtneming van een termijn van ten minste 21 dagen en onder vermelding van de te behandelen onderwerpen en namen van kandidaten, behoudens het bepaalde in artikel 12c, voor eventueel te vervullen bestuurs- of andere functies.
d. Besluiten worden genomen met een gewone meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen, tenzij deze statuten of het huishoudelijk reglement een grotere meerderheid voorschrijven.

BESTUUR
Artikel 12
a. Het bestuur bestaat uit ten minste vijf leden, door de algemene ledenvergadering gekozen uit de leden. De voorzitter wordt in functie verkozen. De taken der bestuursleden worden bij huishoudelijk reglement bepaald en zo nodig onderling geregeld.
b. Het bestuur stelt voor elke openvallende plaats een voordracht op van een of meer kandidaten.
c. Tegenkandidaten kunnen door ten minste tien leden tezamen schriftelijk bij de secretaris, uiterlijk twee weken voor de algemene ledenvergadering, worden ingediend onder gelijktijdige bereidverklaring van de kandida(a)t(en).
d. Bestuursleden hebben een zittingsperiode van drie jaar. Zij zijn éénmaal herkiesbaar. Indien en zolang een bestuurslid redacteur is van een door of mede door de werkgroep uitgegeven tijdschrift is dat bestuurslid in deze functie te allen tijde herkiesbaar.
e. Het bestuur vergadert zo dikwijls dit door zijn voorzitter, dan wel ten minste twee van zijn leden wenselijk wordt geacht, doch ten minste twee maal per jaar.
f. Het bestuur kan besluiten nemen indien ten minste de helft van het aantal bestuursleden ter vergadering aanwezig is. In bijzondere gevallen, zulks ter beoordeling door de voorzitter, kunnen rechtsgeldige besluiten worden genomen indien door geen der aanwezige leden een beroep op de quorumbepaling wordt gedaan.
g. De voorzitter en de secretaris vertegenwoordigen gezamenlijk de werkgroep in en buiten rechte. In geval van ontstentenis of belet kan het bestuur één of meer bestuursleden als plaatsvervanger aanwijzen.
h. Het bestuur is bevoegd de penningmeester te machtigen te beschikken over het tegoed van de werkgroep en kwijtingen te geven desgewenst met beperkingen die het bestuur nodig acht.
i. Het bestuur heeft de algemene leiding van de werkgroep en behartigt haar belangen. Het is tot alle bestuurs- en beheersdaden bevoegd. Voor het in eigendom of in bezit verkrijgen of in beheer nemen en het vervreemden en bezwaren van registergoederen, tot het sluiten van overeenkomsten waarbij de werkgroep zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt, is voorafgaande goedkeuring van de vertegenwoordigende vergadering in het geval dit een waarde van vijfenveertigduizend euro te boven gaat.
j. De algemene ledenvergadering is bevoegd een lid van het bestuur uit zijn functie te ontheffen.

Artikel 13
Het bestuur brengt jaarlijks verslag uit van de staat der werkgroep en van haar verrichtingen in het afgelopen verenigingsjaar. Het beheert de geldmiddelen en de eigendommen der werkgroep en legt hierover jaarlijks rekening en verantwoording af aan de algemene ledenvergadering.

GELDMIDDELEN
Artikel 14
De inkomsten van de werkgroep bestaan uit:
a. contributies van leden;
b. bijdragen van begunstigers;
c. tegemoetkomingen van het bestuur van de KNNV;
d. schenkingen, erfstellingen en legaten;
e. andere baten.

DE KASCOMMISSIE
Artikel 15
a. De algemene ledenvergadering benoemt jaarlijks een kascommissie.
b. De kascommissie onderzoekt de balans en de staat van baten en lasten van de werkgroep.
c. De kascommissie bestaat uit ten minste twee leden die geen deel uitmaken van het bestuur.
d. Deze leden worden voor een periode van ten hoogste twee opeenvolgende jaren benoemd.
e. De kascommissie brengt aan de algemene ledenvergadering verslag van haar bevindingen uit.
f. Het bestuur is verplicht de kascommissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage van de boeken en bescheiden van de werkgroep te geven.

STATUTENWIJZIGING
Artikel 16
a. De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe werd opgeroepen met een mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet ten minste 21 dagen bedragen.
b. Zij, die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging(en) woordelijk is (zijn) opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering wordt gehouden.
c. Het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel is niet van toepassing, indien in de algemene ledenvergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt aangenomen.
d. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten minste één twintigste van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien geen één twintigste van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel, zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, een besluit kan worden genomen, mits met een meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen.
e. Een statutenwijziging treedt niet eerder in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Iedere bestuurslid afzonderlijk is dan tot het doen verlijden van deze akte bevoegd.
f. De bestuursleden zijn verplicht in het Verenigingenregister een authentiek afschrift van de wijziging.

ONTBINDING EN VEREFFENING
Artikel 17
a.1. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.
a.2. De vereniging wordt ontbonden door een besluit daartoe van de algemene ledenvergadering, genomen met ten minste twee derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste drie vierde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
b. Bij de oproeping tot de in de leden a en b van dit artikel bedoelde vergaderingen moet worden medegedeeld dat ter vergadering zal worden voorgesteld de vereniging te ontbinden.
De termijn voor oproeping tot zodanige vergaderingen moet ten minste veertien dagen bedragen.
c. Bij ontbinding van de vereniging benoemt de algemene ledenvergadering minstens twee vereffenaars, die gehouden zijn over hun beleid iedere drie maanden dat de liquidatie voortduurt, verantwoording af te leggen.
d. Het liquidatiesaldo wordt zoveel mogelijk besteed overeenkomstig het doel van de vereniging en kan slechts toekomen aan een algemeen nut beogende instelling als bedoeld in artikel 6.33 van de Wet IB 2001 juncto artikel 5b van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, en de bij eerstgenoemd artikel behorende uitvoeringsregelingen.
e. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden 'in liquidatie'.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel 18
a. Alle aangelegenheden van de werkgroep waarin de statuten niet voorzien, worden voor zover nodig bepaald, dan wel nader uitgewerkt bij een huishoudelijk reglement dat door de algemene ledenvergadering op voorstel van het bestuur wordt vastgesteld.
b. Het huishoudelijk reglement zal geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de statuten.
c. Het huishoudelijk reglement kan op voorstel van het bestuur, dan wel op voorstel van ten minste drie leden gezamenlijk worden gewijzigd in een mede of uitsluitend tot dat doel bijeengeroepen algemene ledenvergadering.

HET ONVOORZIENE GEVAL
Artikel 19
In gevallen, waarin de statuten of reglementen van de werkgroep niet of onvoldoende voorzien, beslist het bestuur.