Huishoudelijk Reglement

Excursies

Artikel 1
De werkgroep organiseert ten minste éénmaal per jaar een excursie, zo mogelijk gecombineerd met een algemene ledenvergadering.

Leden en begunstigers

Artikel 2
De leden, geen ereleden zijnde, betalen een jaarlijkse bijdrage, waarvan de hoogte van tijd tot tijd opnieuw wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering. Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.

Artikel 3
Leden van de Landelijke Jongeren van de KNNV, de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie en de Jeugdbond voor Natuur- en Milieustudie komen in aanmerking voor het jeugdlidmaatschap, mits zij niet ouder zijn dan 25 jaar.

Artikel 4
De begunstigers betalen een jaarlijkse bijdrage, waarvan de hoogte van tijd tot tijd opnieuw wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering.

Artikel 5
Personen of groeperingen van personen aan wie het lidmaatschap door het bestuur is geweigerd, kunnen hiervan in beroep gaan op de eerstvolgende algemene ledenvergadering, mits zij dit ten minste twee weken van tevoren kenbaar maken aan de voorzitter. De ledenvergadering beslist bij meerderheid van stemmen of het lidmaatschap alsnog moet worden verleend.

Bestuur

Artikel 6
De voorzitter leidt de vergaderingen en onderhoudt het contact met de KNNV. Hij brengt jaarlijks schriftelijk verslag uit van de activiteiten van de werkgroep aan de vertegenwoordigende vergadering van de KNNV.

Artikel 7
De secretaris vervangt de voorzitter bij diens ontstentenis. Bij ontstentenis van zowel de voorzitter als de secretaris treedt het langst in functie zijnde aanwezige bestuurslid als voorzitter op.

Artikel 8
De secretaris verzorgt de correspondentie en de notulen van de vergaderingen.

Artikel 9
De penningmeester verzorgt de geldmiddelen en de ledenadministratie.

Artikel 10
De excursieregelaar organiseert de excursies.

Artikel 11
De redacteur van Buxbaumiella verzorgt de inhoud en de uitgave van Buxbaumiella.

Artikel 12
De Nederlandse redacteur van Lindbergia verzorgt samen met de andere redacteuren de inhoud van Lindbergia en onderhoudt de contacten tussen de redactie en het bestuur van de werkgroep.

Artikel 13
Het bestuur is verantwoordelijk voor het beheer van de website van de werkgroep.

Artikel 14
Het bestuur is verantwoordelijk voor het beheer van de database(s) van de werkgroep.

Artikel 15
Het bestuur is bevoegd, met goedkeuring van de algemene vergadering, werknemers aan te stellen.

Artikel 16
Het bestuur is bevoegd, met goedkeuring van de algemene vergadering, commissies aan te stellen die het bestuur ondersteunen. Deze commissies staan open voor zowel bestuursleden als andere leden.

Kascommissie

Artikel 17
De algemene ledenvergadering benoemt jaarlijks een kascommissie van twee leden, geen zitting hebbend in het bestuur, die de bescheiden van de penningmeester controleert en hierover verslag uitbrengt aan de algemene ledenvergadering. Leden van de kascommissie hebben een zittingsperiode van ten hoogste twee jaar.

Archief

Artikel 18
De werkgroep houdt een archief met stukken die van belang zijn voor de geschiedenis van de werkgroep . Het bestuur wijst een lid van de werkgroep aan als archiefbeheerder.

Publicaties

Artikel 19
Buxbaumiella is het officiële orgaan van de werkgroep, dat ten minste éénmaal per jaar zal verschijnen. Het is bedoeld voor excursieverslagen, boekbesprekingen, informatie over de biologie, systematiek en verspreiding van mossen en korstmossen, officiële verslaggeving van de activiteiten van de werkgroep en alles wat, naar het inzicht van de redactie, kan bijdragen aan het behalen van de doelstellingen van de werkgroep.

Artikel 20
lid 1. De werkgroep geeft samen met de Nordic Bryological Society het tijdschrift Lindbergia uit. Lindbergia is bedoeld voor publicaties over oorspronkelijk onderzoek op alle gebieden van de bryologie, waar ook ter wereld uitgevoerd.

lid 2. Twee leden van de werkgroep hebben zitting in de redactieraad van Lindbergia. Ze worden gekozen door de algemene vergadering. De zittingstermijn is twee jaar.

Artikel 21
Excursies, agenda's voor ledenvergaderingen en overige actuele zaken die voor de leden van belang zijn, worden aangekondigd in Nieuwsbrieven, waarvan er jaarlijks ten minste één - voorafgaand aan de jaarlijkse ledenvergadering - dient te verschijnen.

Artikel 22
Ten behoeve van de verslaglegging van projecten geeft de werkgroep speciale BLWG-rapporten uit.