Huishoudelijk Reglement

Laatst gewijzigd op 3 februari 2024

EXCURSIES

Artikel 1
De werkgroep organiseert mossen- en korstmossenexcursies, weekenden en bijeenkomsten. Ook wordt, indien mogelijk, tweejaarlijks een zomerkamp georganiseerd. De werkgroep biedt educatief materiaal aan in de vorm van publicaties, (online-) lezingen of workshops.

LEDEN

Artikel 2
1. Een lid kan tot erelid benoemd worden als hij of zij langdurig van bijzondere betekenis is geweest voor de BLWG. Een voorstel voor het benoemen van een erelid wordt voorgelegd aan de Algemene Leden Vergadering. Zittende bestuursleden kunnen niet worden voorgedragen als erelid.

2. Aan leden die zich uitzonderlijk hebben ingezet voor de veldbryologie en -lichenologie in Nederland kan door het bestuur de Prof. Dr. J.J. Barkmanprijs worden uitgereikt. .

BESTUUR

Artikel 3
1. Functienamen en taken
a. De voorzitter leidt de vergaderingen.
b. De secretaris vervangt de voorzitter bij diens ontstentenis. Bij ontstentenis van zowel de voorzitter als de secretaris treedt het langst in functie zijnde aanwezige bestuurslid als voorzitter op.
c. De secretaris verzorgt de correspondentie en de notulen van de vergaderingen.
d. De penningmeester verzorgt de geldmiddelen en de ledenadministratie.
e. De excursieregelaar organiseert de excursies.
f. de redacteur van Buxbaumiella verzorgt de inhoud en de uitgave van Buxbaumiella.

2. Het bestuur is verantwoordelijk voor het beheer van de website van de werkgroep.

3. Het bestuur is verantwoordelijk voor het beheer van de database(s) van de werkgroep.

4. Het bestuur is bevoegd, met goedkeuring van de Algemene Leden Vergadering, commissies aan te stellen die het bestuur ondersteunen. Deze commissies staan open voor zowel bestuursleden als andere leden.

5. Huidige commissies zijn:
a. De Tweedehandsboekencommissie met als taak het ter verkoop aanbieden van tweede hands boeken over mossen en korstmossen,
b. De Wetenschappelijke commissie met als taak het bijhouden van de taxonomische checklists van mossen en korstmossen, advisering ten behoeve van Rode Lijsten en het Nederlandse redacteurschap van Lindbergia. De commissie overlegt met het bestuur. Van de activiteiten van deze Commissie zal jaarlijks schriftelijk verslag worden gedaan aan de Algemene Leden Vergadering.
c. De Beschermingscommissie heeft als taak activiteiten te ontwikkelen voor de bescherming van mossen en korstmossen. De voorstellen voor deze activiteiten worden aan het bestuur voorgelegd. Van de activiteiten van deze Commissie zal jaarlijks schriftelijk verslag worden gedaan aan de Algemene Leden Vergadering.

ARCHIEF

Artikel 4
De werkgroep houdt een archief met stukken die van belang zijn voor de geschiedenis van de werkgroep. Het bestuur wijst een lid van de werkgroep aan als archiefbeheerder.

PUBLICATIES

Artikel 5
1. Buxbaumiella is het tijdschrift van de werkgroep, dat ten minste éénmaal per jaar zal verschijnen. Het is bedoeld voor excursieverslagen, boekbesprekingen, informatie over de biologie, systematiek en verspreiding van mossen en korstmossen, officiële verslaggeving van de activiteiten van de werkgroep en alles wat, naar het inzicht van de redactie, kan bijdragen aan het behalen van de doelstellingen van de werkgroep. Het tijdschrift is uiterlijk twee jaar na verschijnen digitaal openbaar toegankelijk.

2. Personen en organisaties kunnen een abonnement afsluiten voor het ontvangen van gedrukte edities van het tijdschrift. De hoogte van het abonnementsbedrag is dan gelijk aan het lidmaatschapsbedrag voor gewone leden.

3. Edities van het tijdschrift worden kosteloos toegezonden als presentexemplaar aan auteurs en fotografen, aan zakelijke relaties, en aan organisaties waarmee de BLWG een ruilabonnement onderhoudt.

Artikel 6
1. De werkgroep geeft samen met de Nordic Bryological Society het tijdschrift Lindbergia uit. Lindbergia is bedoeld voor publicaties over oorspronkelijk onderzoek op alle gebieden van de bryologie en lichenologie, waar ook ter wereld uitgevoerd. Sinds 2018 is het een Open Acces Journal, toegankelijk via bioone.org/journals/lindbergia/, dat gehost wordt door de Universiteit van Lund.

2. Tenminste een lid heeft als redacteur zitting in de redactieraad van Lindbergia. Deze redacteur(-s) zijn lid van de wetenschappelijke commissie.

Artikel 7
Excursies, agenda's voor ledenvergaderingen en overige actuele zaken die voor de leden van belang zijn, worden aangekondigd in (digitale) nieuwsbrieven, waarvan er jaarlijks ten minste één - voorafgaand aan de jaarlijkse ledenvergadering - dient te verschijnen.

Artikel 8
Ten behoeve van de verslaglegging van projecten geeft de werkgroep BLWG-rapporten uit. Deze rapporten zijn openbaar toegankelijk.

HET ONVOORZIENE GEVAL

Artikel 9
In het geval waarin door het huishoudelijk reglement niet wordt voorzien, beslist het bestuur.