Mossen in het Handboek Natuurdoeltypen

In 2002 verscheen een nieuwe versie van het Handboek Natuurdoeltypen. Dit handboek geeft onder meer kwaliteitsindicatoren voor bepaalde natuurtypen. Wat mossen betreft, komen in het boek twee doelsoorten voor die tevens in de Habitatrichtlijn voorkomen. De Natuurdoeltypen met deze soorten zijn de volgende:

2.10 Zoetwatergetijdenlandschap
Tonghaarmuts - Orthotrichum rogeri

2.11 Zoetwatergetijdenlandschap
Tonghaarmuts - Orthotrichum rogeri

2.7 Laagveenlandschap
Geel schorpioenmos - Hamatocaulis vernicosus

3.27 Trilvenen
Geel schorpioenmos - Hamatocaulis vernicosus

3.29 Nat schraalgrasland
Geel schorpioenmos - Hamatocaulis vernicosus

3.61 Zoetwatergetijdenlandschap
Tonghaarmuts - Orthotrichum rogeri

3.66 Zoetwatergetijdenlandschap
Tonghaarmuts - Orthotrichum rogeri

Bron: cd-rom Handboek Natuurdoeltypen (2002).