NEM Meetnet Korstmossen

Sinds 1999 voert de BLWG binnen het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM) een meetprogramma uit voor het bepalen van de trend van korstmossen in stuifzanden.

Meetdoel
Doel van dit meetnet is het vaststellen van de Rode Lijst-status van typische soorten van duinen, heiden en zandverstuivingen. Typische soorten zijn soorten die iets zeggen iets over de kwaliteit van de Natura 2000-habitattypen.

Korstmossen zoeken in de Lange Duinen bij Soest (2012)

Methode
De meetpunten zijn vlakken van 100-400 m2 in stuifzanden met verschillende successiestadia van kaal zand tot stuifzandheide waarin korstmossen aanwezig zijn. Tussen 1999 en 2021 bedroeg het aantal meetpunten 75. Dit aantal wordt de komende 5 jaar verhoogd tot 125.

Elk jaar organiseert de BLWG enkele excursies waarbij deelnemers hun kennis over de methode en soortenkennis kunnen bijspijkeren.

De statistische bewerking van de meetgegevens wordt uitgevoerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek, afdeling natuurstatistieken.

Resultaten
De resultaten worden gepubliceerd in BLWG-rapporten. In de Rode Lijst Korstmossen 2022 zijn de trends uit dit meetnet voor het eerst gebruik om de Rode Lijst-status te bepalen.